PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAI

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius vykdo PRIVALOMOSIOS PIRMOS PAGALBOS MOKYMUS

 
Nereikia turėti super galių, kad išgelbėtum gyvybę!!!

Vykdomi privalomieji pirmosios pagalbos nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenų mokymai ir atestavimas, vadovaujantis LR SAM 2016 m liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir/ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijos ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo.“

Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių.

Asmenų, pasirengusių savarankiškai ar baigusių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursus, teorinių žinių ir įgūdžių atestavimą organizuoja ir atlieka pirmininko įsakymu patvirtintas privalomojo pirmosios pagalbos mokymo specialistas.

Tvarka norint gauti pažymėjimą:

Išklausyti teorinę dalį bei atlikti praktinius užsiėmimus.
Teorinių žinių testai sudaromi iš 20 klausimų. Privaloma atsakyti 70 proc. teisingai.
Privalomojo pirmosios pagalbos praktinio mokymo įgūdžiams įvertinti atliekama viena iš ne mažiau kaip 30 užduočių parengtų mokymo vykdytojo.
Išlaikiusiems teorinių žinių testą ir praktinę užduotį išduodamas  Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas.
Neišlaikiusiems teorinių žinių testo ar gavusiems neigiamą praktinės užduoties įvertinimą, ne anksčiau kaip po 3 kalendorinių dienų po vykusio privalomojo mokymo metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo, leidžiama vieną kartą perlaikyti teorinių žinių testą ir (ar) atlikti praktinę užduotį. Neišlaikius pakartotinio teorinių žinių testo ir (arba) gavus neigiamą praktinės užduoties įvertinimą, Pažymėjimas neišduodamas ir siūloma kartoti (išklausyti) privalomojo mokymo programą.

 

Kursus rengiame ASMENIMS, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR / AR PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS.

PATEIKIAME PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠĄ IR MOKYMO PERIODIŠKUMĄ:

 

Profesijų (veiklos sričių) kodai Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas:    
 

002 Ikiteisminį tyrimą vykdantys ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Valstybės saugumo departamento ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyriaus pareigūnai:

 •  
 • PP
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

003 Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus PP Prieš įsigyjant ginklą:

 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •   

005 Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai PG Prieš pradedant dirbti:

 •  
 • PT
 • Kasmet.
 •  

006 Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) PP Prieš pradedant dirbti:

 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

007 Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas:

 •  
 • PP, HB, H1
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas:

 •  
 • PP, HB, H2
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

009 Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai:

 •  
 • PP, HB, H3
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai:

 •  
 • PP, HB, H4
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai:

 •  
 • PP, HB, H5
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

012 Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu

 •  
 • PP
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai:

 •  
 • PP, HB, H6
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

014 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis:

 •  
 • PP
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

015 Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai:

 •  
 • PP
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Dirbant – kas penkeri metai.
 •  

016 AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai:

 •  
 • PP Prieš pradedant vairuoti.
 •  

017  Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius

(konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai):

 •  
 • PP, HB, H7
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

018 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus:

 •  
 • PP, HB, H1
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  
 • PT
 • Kas penkeri metai.
 •  

019 Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai:

 •  
 • PP, HB, H8
 • Prieš pradedant dirbti,
 •  

PP (Pagrindinė Programa 8 ak. val.) Temos:

 Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba ir medicinos pagalbos organizavimas. Psichologinės pagalbos principai.

Pradinis gaivinimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.
Kraujavimo stabdymas. Šautinės, durtinės ir plėštinės žaizdos. Tvarstymas.
Nukentėjusiojo parengimas transportuoti. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas, traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.
Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems anafilaksiją, suspaudimą, elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, bandžiusiems pasikarti, užspringusiems, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, apalpus, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, prasidėjus gimdymui (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).
Darbo vietos ar veiklos ypatumai, galimų nelaimingų atsitikimų prevencija. Apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis simptomai. Pirmoji pagalba nuodingosioms ir pavojingoms medžiagoms patekus ant odos, į akis, į kvėpavimo takus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).
Pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.

PT (Tęstinė programa 4 ak. val.) temos:

Pradinio gaivinimo įgūdžių kartojimas, pradinis gaivinimas naudojant išorinį defibriliatorių; vaikų, naujagimių, nėščiųjų ir pagyvenusių žmonių gaivinimo ypatumai.
Imobilizavimo būdai ir priemonės, nukentėjusiojo parengimas transportuoti, pagalbos teikimas transportuojant. Psichologinė pagalba.
Pirmosios pagalbos teikimas apsinuodijimų, ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką). Bendrieji iki stacionarinės pagalbos ypatumai.
Pirmosios pagalbos naujovės.

Mokymų kaina vienam asmeniui (remiantis LR SAM 2016 spalio 31d. įsakymu  Nr. V-1225):

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP), mokymo trukmė 8 val. - 10,00 EUR.
Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT), mokymo trukmė 4 val.- 8,00 EUR.
Savarankiškai pasirengusiems asmenis (išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą) - 5,00 EUR.
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas - 3,00 EUR.

Vedame kursus ir anglų kalba. 

Kodėl mes?
Turime naujausią įrangą skirtą mokymams,
Mokymus veda tik kvalifikuoti, darbinę patirtį turintys specialistai.
Mokymų metodika nuolat atnaujinama pagal European Committee for First Aid (EC First Aid remiantis European Resuscitation Counsil (ERC)) rekomenduojamus algoritmus, kuriuos naudoja SAMARITAN INTERNATIONAL (SAM.I.(LSB priklauso šiai tarptautinei organizacijai)).
Mokymus vedame remdamiesi SAM.I. sudaryta metodika ir taikome pagal LR SAM nustatytas temas.

 

Detalesnė informacija: Kontaktai:

[email protected]

registracija tel.: 8 37 321 572

Adresas: Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaunas

 

Licencija:

 

Pirma pagalba; pirmos pagalbos mokymai; privalomieji pirmosios pagalbos mokymai vairuotojams; Kaunas;